geometrický plán

Geometrický plán

Slúži ako technický podklad na zápis nového stavu do katastra. Vyhotovujú sa na rôzne účely ako napríklad na zameranie stavby alebo prístavby, zameranie rozostavanej stavby, oddelenie pozemku, zriadenie vecného bremena alebo majetkoprávne vysporiadanie. Overený geometrický plán je potrebné vložiť na zápis do katastra nehnuteľností s príslušnou listinou.

vytýčenie hraníc

Vytýčenie hraníc

Vyznačenie polohy lomových bodov parcely evidovanej v katastrálnej mape do terénu. Pred samotným vytýčením hraníc je potrebné zameranie skutkového stavu, porovanie s mapovými a inými grafickými podkladmi. Hranice sú vytýčené v teréne za prítomnosti vlastníkov susediacich parciel.

vytýčenie stavieb

Vytýčenie stavby

Presné prenesenie polohy stavebného objektu podľa projektovej dokumentácie do terénu. Vytyčujeme rodinné domy, bytové domy, priemyselné objekty, komunikácie alebo inžinierske siete. Pri väčších stavebných objektoch sme k dispozícii počas celého procesu výstavby od výtýčenia základov až po porealizačné zameranie.

adresny bod

Adresný bod

Zameriava sa zemepisná poloha vchodu do budovy. Adresný bod je potrebné doložiť ku žiadosti o určenie súpisného čísla na príslušný obecný úrad. Zameriava ho geodet najčastejšie spolu so zameraním stavby. Vyhotoví sa príslušný elaborát.

polohopis vyskopis

Polohopis a výškopis

Polohopisné a výškopisné zameranie terénu, skutkového stavu a inžinierskych sietí, doplnené o katastrálnu mapu slúži pre potreby projektantov ako podklad pre návrh projektu. Po vyhotovení ho odovzdáme v digitálnej forme projektantovi vo formátoch dwg, dgn, dxf, pdf.

porealizačné zameranie

Porealizačné zameranie

Zameriava sa skutočné vyhotovenie stavby po jej dokončení. Vyžaduje ho stavebný úrad najmä pri väčších stavbách ako sú priemyselné objekty, cesty a parkoviská alebo inžinierske siete. Dokumentáciu je potrebné predložiť pri kolaudácii.

pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy

Slúžia na majetkoprávne vysporiadanie a scelenie vlastníctva v oblasti s veľkou rozdrobenosťou. Vykonávajú sa buď v rámci celého katastrálneho územia alebo v menšom rozsahu vo forme jednoduchých pozemkových úprav.

veľkoformátová tlač

Veľkoformátová tlač

Ponúkame tlač na farebnom plotri HP DesignJet T770. Tlač je možná až do širky 1067 milimetrov. Najčastejšie tlačíme účelové mapy pre potreby úradov alebo poľnohospodárov a projektovú dokumentáciu.