Čo je to geometrický plán?

Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov a iných listín; vyhotovuje sa vždy na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísiel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o právnych vzťahoch.

Geometrický plán sa vyhotovuje na:

a) rozdelenie alebo zlúčenie nehnuteľností,

geometricky plan na oddelnie pozemku

viď príklad v pdf

b) zameranie novostavby ku kolaudačnému rozhodnutiu,

geometrický plán novostavba

viď príklad v pdf

c) zameranie prístavby,

geometrický plán na zameranie prístavby

viď príklad v pdf

d) zameranie rozostavanej stavby (k úveru a pod.),

geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

viď príklad v pdf

b) určenie vlastníckych práv ku nehnuteľnostiam,

geometricky plan na majetkopravne vysporiadanie

viď príklad v pdf

d) vyznačenie rozsahu vecného bremena (práva prechodu, prejazdu, uloženia inžinierkych sietí a pod.),

geometricky plan na vyznacenie rozsahu vecneho bremena

viď príklad v pdf

e) vyňatie časti pozemku z poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu (pod budúcu stavbu a pod.)

 

a iné.

Vyhotovený geometrický plán podlieha autorizačnému overeniu podľa Zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii. Vykoná ho autorizovaný geodet a kartograf.

Pre potreby katastra sa používa len geometrický plán overený aj katastrálnym úradom, úradné overenie GP vykonáva príslušná Správa katastra. Na úradné overenie predkladá geometrický plán jeho vyhotoviteľ. Geometrický plán úradne overí správa katastra do siedmich pracovných dní odo dňa predloženia; geometrický plán s počtom parciel nového stavu alebo dielov parciel väčším ako 25 overí správa katastra do dvadsiatich pracovných dní odo dňa predloženia.